Výběrové řízení

Věc: Písemná výzva k podání nabídky

V Chrudimi dne 6.10.2008

Zadavatel Tramontáž spol. s r.o. se sídlem Škroupova 170, 537 01 Chrudim, IČO 15053881, vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na realizaci stavebních prací na předmětu zakázky:

Oprava a rekonstrukce haly a elektrodílny na stavební parcele a pozemcích 2642, 2641/1 pp 1345/7 a 1345/6 KÚ Chrudim.

Předmětem stavebních prací je dosud nerealizovaná část prací určená stavebním povolením
č.j. STO 2670/2004-KN 330 spočívající v realizaci částí výkazu výměr E1. Oprava a rekonstrukce výrobní haly, E3. Venkovní dešťová kanalizace

Zadávací dokumentace v rozsahu výkazu výměr s dodatkem, který je nedílnou přílohou této písemné výzvy.

Nabídky je třeba doručit do 14.11.2008 do 14,00 hodin na adresu zadavatele.

Způsob a zásady jednání s uchazeči – nabídky budou písemné, v zalepené obálce, v levém horním rohu vyznačený text – NABÍDKA HALA – NEOTVÍRAT, s adresou a telefonem uchazeče.

Otevírání obálek bude dne 18.11. 2008 v 11,30 hodin v kanceláři č. 6, administrativní budova společnosti Tramontáž, spol. s r.o., Škroupova 170, Chrudim.

Vlastní nabídku zpracujte formou oceněného výkazu výměr s dodatkem.

Základní kvalifikací v rozsahu § 53 zákona 137/2006 Sb., předpoklady prokažte předložením čestného prohlášení podepsané statutárním zástupcem společnosti jako dílčí přílohu dodatku oceněného výkazu výměr.

Profesní předpoklady – výpis z obchodního rejstříku ne starší 90 ti kalendářních dnů a doklad o oprávnění k podnikání – příslušný živnostenský list prokažte předložením dokladů v kopii(neověřené) jako dílčí přílohu dodatku oceněného výkazu výměr.

Dílčí hodnotící kritéria pro výběr ekonomicky nejvhodnější nabídky jsou:

Cena 20 bodů

Platební podmínky 20 bodů

Zahájení prací 20 bodů

Průběžná doba výstavby 20 bodů

Kvalita prováděných prací 20 bodů

Všechna kritéria mají stejnou váhu.

Stupnice hodnocení kritérií

Body 20 10 5 0
Cena
Zahájení prací Únor Březen Duben Květen
Kvalita prováděných prací 60% 50% 40% Nižší
Platební podmínky Jen konečná faktura splatnost 60 dnů Jen konečná faktura splatnost 30 dnů Měsíční faktura splatnost 60 dnů Měsíční faktura splatnost 30 dnů
Průběžná doba výstavby 5 6 7 8

Tato písemná výzva k podání nabídky je uveřejněna na internetové adrese www.tramontaz.cz

a zveřejněna v obchodním věstníku. Nejvýhodnější nabídka je nabídka, která se umístí jako první v pořadí.

Obsahem nabídky bude oceněný výkaz výměr s dodatkem a s přílohami s doklady o splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesních kvalifikačních předpokladů.

1/1

Soubory ke stažení:

(48 KB)
(137.5 KB)


Kontakty

Tramontáž s.r.o.

Škroupova 170
537 01 Chrudim III

tel. : 469 660381
fax : 469 660380

tramontaz@tramontaz.cz


Je nutné si stáhnout novou verzi flash přehrávače!

Reklama na internetu eBRÁNA s.r.o. Tvorba webu eBRÁNA s.r.o.